میانبرهای صفحه کلید در نرم افزار اوج

نرم افزار اوج شامل تعداد زیادی میانبر برای صفحه کلید میباشد که باعث میشود تا شما کمتر به ماوس نیاز داشته باشید. میانبر های صفحه کلید به سه نوع کلی تقسیم میشوند:

  • نوع اول: میانبرهایی که به وسیله ی کلید های مختلف در مکان های متفاوتی در داخل نرم افزار اوج در دسترس هستند
  • نوع دوم: میانبر هایی که مخصوص روبان نرم افزار هستند و با نگه داشتن کلید Alt از صفحه کلید، نمایان میشوند
  • نوع سوم: میانبر هایی که هنگام اجرای نرم افزار اوج گرفته میشوند و حتی اگر نرم افزار اوج فوکوس را در اختیار نداشته باشد نیز عمل میکنند

میانبرهای نوع اول

در این قسمت به بررسی میانبرهای نوع اول در بخش های مختلف نرم افزار میپردازیم

صفحه ی اصلی
کلید(ها) عملیات
F1 نمایش راهنمایی
F5 تازه سازی نوار وضعیت
Insert ایجاد یک ورودی جدید
Ctrl + N
ایجاد یک ورودی جدید
I نمایش جدول ورودی کالا
O نمایش جدول خروجی کالا
S نمایش جدول اقلام کالا
C نمایش جدول اشخاص و شرکت ها
P اجرای نرم افزار چاپ
T نمایش برگه ی تنظیمات نرم افزار
B نمایش روبان پشتیبان گیری و بازیابی
Esc خروج از نرم افزار
مدیریت ورودی کالا
کلید(ها) عملیات
F1 نمایش راهنمایی
F2 ویرایش آیتم انتخاب شده
F5 تازه سازی جدول
F12 چاپ لیست
Insert ایجاد ورودی جدید
Ctrl + N
ایجاد ورودی جدید
Delete حذف آیتم انتخاب شده
Esc بستن لیست ورودی
مدیریت خروجی کالا
کلید(ها) عملیات
F1 نمایش راهنمایی
F2 ویرایش آیتم انتخاب شده
F5 تازه سازی جدول
F12 چاپ لیست
Insert ایجاد خروجی جدید
Ctrl + N
ایجاد خروجی جدید
Delete حذف آیتم انتخاب شده
Esc بستن لیست خروجی
مدیریت اقلام کالا
کلید(ها) عملیات
F1 نمایش راهنمایی
F2 ویرایش آیتم انتخاب شده
F5 تازه سازی جدول
F12 چاپ لیست
Insert ایجاد قلم کالای جدید
Ctrl + N
ایجاد قلم کالای جدید
Delete حذف آیتم انتخاب شده
Esc بستن لیست اقلام کالا
مدیریت اشخاص و شرکت ها
کلید(ها) عملیات
F1 نمایش راهنمایی
F2 ویرایش آیتم انتخاب شده
F5 تازه سازی جدول
F12 چاپ لیست
Insert ایجاد شخص یا شرکت جدید
Ctrl + N
ایجاد شخص یا شرکت جدید
Delete حذف آیتم انتخاب شده
Esc بستن لیست اشخاص و شرکت ها

میانبرهای نوع دوم

میانبر های نوع دوم را میتوانید با یک بار فشار دادن کلید Alt بر روی دکمه های روبان مشاهده کنید. در تصویر زیر به حروفی که بر روی دکمه های نمایان شده اند دقت کنید:

هنگامی که کلید Alt را برای اولین بار فشار میدهید ، حروف میانبر فقط برروی دسته ها نمایان میشود. برای اینکه این حروف بر روی دکمه ها نمایان شود کافی است تا یکی از دکمه های دسته ها را انتخاب کنید. برای مثال در تصویر زیر هنگامی که کلید H که مخصوص دسته ی خانه است را فشار میدهیم حروف مخصوص دکمه های آن ظاهر میشوند:

تمام دکمه های روبان نرم افزار اوج ، دارای کلید میانبر هستند

میانبرهای نوع سوم

هنگامی که نرم افزار اوج را اجرا میکنید چند میانبر توسط نرم افزار در سیستم شما ثبت میشوند که باعث میشوند تا هنگامی که نرم افزار فوکوس ندارد، یعنی شما درحال کارکردن با نرم افزار دیگری هستید، با این حال باز هم این میانبر ها برای نرم افزار اوج عمل خواهند کرد. در جدول زیر این میانبر هارا مشاهده میکنید:

کلید های داغ (HotKey)
کلید(ها) عملیات
Ctrl + Shift + I
ورودی جدید
Ctrl + Shift + O
خروجی جدید
Ctrl + Shift + S
قلم کالای جدید
Ctrl + Shift + C
شخص/شرکت جدید